Gestió del patrimoni cultural

La nostra iniciativa empresarial aposta per la gestió integral del Patrimoni Cultural i Natural. L’objectiu és convertir el Patrimoni en un element de rendibilitat social, cultural, econòmic i científic.

Tots els nostres serveis tenen un objectiu comú: apropar el Patrimoni Cultural als diferents tipus de públic i generar valors de conservació i respecte cap al nostre llegat comú. Estudiem i valorem els béns històrics, artístics, arqueològics, etnològics, naturals i socials d’un territori concret per tal de convertir-los en un motor dinamitzador creador de riquesa cultural i econòmica.

Inventaris de patrimoni cultural i natural

La nostra empresa realitza Inventaris i Mapes de Patrimoni cultural i natural per a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. La realització de mapes de patrimoni cultural té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi concret i la seva valoració, permetent l’establiment de mesures per la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social.

Els Mapes del Patrimoni Cultural Local inclouen:

  • L'enumeració exhaustiva dels elements de patrimoni cultural i natural d'un municipi (Patrimoni Immoble, Moble, Documental, Immaterial i Patrimoni Natural).
  • La valoració dels element reconeguts.
  • Propostes per a la gestió i l'adopció de mesures per a la seva protecció i conservació.
  • Suggeriments per a la planificació de les accions de rendibilització social i cultural, tot incloent la presa de decisions en el planejament urbanístic, l’establiment de diferents modalitats de rutes didàctiques i turístiques, la senyalització d’elements patrimonials, etc.

També realitzem feines de suport i col·laboració en els processos per a la gestió i explotació de les dades dels inventaris en el marc dels diversos programes específics desenvolupats per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Cal destacar la realització de la Carta Arqueològica de la comarca del Bages.

Turisme cultural

El patrimoni cultural constitueix un dels recursos bàsics per a la configuració d’una destinació turística que s’ha de valorar i transformar en un producte al servei d’un desenvolupament local sostenible.

Per això dissenyem projectes en col·laboració amb diferents institucions per la creació i dinamització de productes de turisme cultural.

Elaborem els continguts de guies, catàlegs, tríptics, pàgines web...

Museologia i exposicions

Un altre àmbit de la nostra feina és el disseny de projectes museològics i museogràfics per exposicions permanents i temporals, centres d’interpretació i altres espais culturals.

Elaborem les pautes de la gestió de les exposicions, plantegem el discurs expositiu i les dotem dels recursos museogràfics més innovadors.

Tot per facilitar la interpretació del Patrimoni, per apropar-lo al visitant.

Creació d'activitats didàctiques

Creem activitats estudiant i seleccionant les millors seqüències didàctiques en museus, centres històrics, conjunts monumentals i exposicions per a transmetre als estudiants de qualsevol nivell educatiu i a diferents col·lectius d’adults els valors del patrimoni cultural. També realitzem els quaderns educatius i qualsevol tipus de suport didàctic.